Hemşirelikte Yönetim Dersi Öğrenci Uygulama Rehberi

311
hemsirelikte-yonetim
hemsirelikte-yonetim

Hemşirelikte Yönetim Dersi Öğrenci Uygulama Rehberi

 

HEMŞİRELİKTE YÖNETİM DERSİ

ÖĞRENCİ UYGULAMA REHBERİ

2017-2018 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

 

Uygulamaya Katılan Öğrencinin Adı-Soyadı:

Uygulamalı Eğitimin Yapıldığı Kurumun Adı:

Uygulamalı Eğitimin Yapıldığı Ünitenin/Birimin Adı:

 

HEMŞİRELİKTE YÖNETİM DERSİ UYGULAMA RAPORU

Yönerge: Hemşirelikte Yönetim dersinin amacı, yönetim bilimi ile ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri inceleyerek, örgüt içerisindeki insan davranışının yönetim felsefesi ile ilişkisini dikkate alarak öğrencilerin sağlık hizmetleri yönetimi yapısını tanıyabilmesi ve kurumsal bilgiyi uygulamaya etkili bir şekilde aktarabilmesi ve uygulamada edinilen deneyimleri kuramsal çerçevede değerlendirmek üzere yönetim sürecine ilişkin raporu rehber doğrultusunda sunabilmesidir.

RAPOR İÇERİĞİ

 1. ÖRGÜTSEL BOYUTLAR

a) Yapısal boyutlar

 • Kurumun hizmet biçimini açıklayınız.

 

 • Kurumun örgüt yapısını (örgüt şeması) çiziniz.

 

 • Kurumda var olan birimleri yazınız. Birimler arasındaki görev dağılımını ve yetki hiyerarşisini açıklayınız.

b) İçerik Boyutları

 • Kurumun yönetim stratejisini (misyon, vizyon, politika ve hedefleri) yazınız.

 

 • Kurumun hizmet sunduğu sektörü ve kuruluş tarihçesini açıklayınız.

 

 1. İLETİŞİM
 • Kurumda kullanılan iletişim araç ve yöntemlerini belirtiniz.

 

 • Hemşirelik hizmetlerinde örgütsel iletişimin yönetim açısından önemini vurgulayınız (yetki hiyerarşisi ve devri).

 

 • Hemşirelik hizmetleri yönetiminde kullanılan kayıtlar, raporlar ve formları araştırınız ve örneklendiriniz.

 

3.HEMŞİRELİK HİZMETLERİNİN YAPISAL ÖRGÜTLENMESİ

 

 

 1. HEMŞİRELİK BİRİMİ YÖNETİMİ
 • Birey/hasta ve yakınlarının kuruma oryantasyonunun sağlanması için aşağıdaki açıklamaları içeren bir “Birim Tanıtım Rehberi” hazırlayınız (önsöz, kurumun tarihçesi, kurum ve birimin adres ve telefonu, kurum ve birimin bölümleri, hangi bölümün hangi amaçla kullanıldığı, kurum hizmetlerinden yararlanma, muayene olma şartları, kuruma yatış ve çıkış işlemleri, kurumun ve birimin kuralları, hasta hakları vb.). Bu rehberi raporunuza ekleyiniz

 

 • Birim hizmetlerinin hasta yararına planlanması ile ilgili bir “Hizmet/İş Akış Planı” (hemşirelik hizmetlerinin 24 saat nasıl verileceği hakkında) ve/veya sorumlu hemşireyi yönlendiren politikalar, rehberler varsa inceleyip, varsa bir örneğini raporunuza ekleyiniz. Yoksa böyle bir planı siz hazırlayınız.

 

 • Hasta bakımı vermek için birimde iş bölümü neye göre yapılmaktadır?

 

 • Birime özgü hasta sınıflandırılması yapılıyor mu? Yapılıyor ise bir örneğini alınız. Yapılmıyor ise insan gücü planlama yöntemi kullanılarak, servisin hemşire ihtiyacını belirleyiniz ve hemşirelerin iş bölümünü yazınız.

 

 • Hemşirelerin vardiya dağılımı ve nöbet listesi neye göre yapılmaktadır. Bulunduğunuz birimin özelliklerini dikkate alarak örnek bir nöbet listesi hazırlayıp raporunuza ekleyiniz.

 

 • Bulunduğunuz birimde mevcut kaynaklar, malzeme ve enerji tasarrufu yapılıyor mu? Kaynaklan ekonomik kullanma önlemleri sizce ne olabilir?

 

5.DESTEK HİZMETLER

 • Kurumun destek hizmetlerinin yapısını ve işlevlerini açıklayınız.

 

 • Destek hizmetler ile hemşirelik hizmetleri etkileşimini ve uyum derecesini belirtiniz.

 

 

 1. PERSONEL GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ YÖNETİMİ
 • Kurumda personel gelişimini sağlamak için yapılan eğitim faaliyetlerini ayrıntılı açıklayınız.

 

 • Hemşirelik Hizmetleri Biriminde eğitim gereksinimlerini karşılamak için ne tür planlar yapılmıştır? Detaylı açıklayınız.

 

 • Kurumda hizmet sunulan hasta/hasta yakınlarını eğitim gereksinimlerini karşılamak için belirlenen yöntem ve uygulamaları açıklayınız.

 

7.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME

 • Kurumda insan kaynakları yönetimi biriminin faaliyetlerini kısaca açıklayınız. Bu kapsamda personel seçim, oryantasyon ve işe yerleştirme uygulamalarını açıklayınız.

 

 • Kurumda çalışanların memnuniyetini ölçen mevcut bir sistemin varlığını ve uygulama biçimini araştırınız.

 

 

 1. İŞ ANALİZİ

Bir hemşirenin (tercihen yönetici hemşire) gözlenmesi ve anket yöntemi ile iş analizi yapılarak elde edilen sonuçlar gruplandırılarak incelenmekte, iş tanımı yapılmakta ve bu tanım var olan iş tanımları ile karşılaştırılarak yorumlanmaktadır.

 

 • İş analizi formu kullanarak hemşirenin bir vardiyada yaptığı işleri analiz ediniz. Saptadığınız faaliyetleri gruplandırıp (örn:“bakım-tanı-tedavi-koordinasyon”, “hemşirelik yönetimi”, “destek hizmetlerinin yönetimi”, “eğitim”, “araştırma dinlenme özel”) yüzdeleyerek pasta dilimi halinde gösteriniz.

 

 • İş analizi sonuçlarını kurumun hemşirelik personeli iş tanımları ile birlikte kıyaslayınız.

 

İŞ ANALİZİ FORMU

 

Analiz Edilenin

Ünvanı:

 

Kurumu:

 

Birimi:

 

Vardiya:

 

Analizi Yapan:

 

Faaliyetler (bakım, tanı, tedavi, koordinasyon, eğitim, yönetim, araştırma)

 

Yapılış süresi

                            Yapılış Sıklığı

 

Vardiyada       Günde         Ayda           Yılda

 

9.GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME

 • Kurumun çalışanlar, hastalar, hasta yakınları ve ziyaretçilerin güvenliği açısından aldığı güvenlik önlemlerini “Hastanedeki Güvenlik Önlemlerini Değerlendirme Formu doğrultusunda inceleyiniz.

 

 • Kurumun güvenlik komitesi var mı? Faaliyetlerini açıklayınız.

 

 

 • Olayları analiz edip, rapor etmek için “Olay (Kaza) Rapor Formu” ve kullanım yönergesi var mı? Varsa bir örneğini raporunuza ekleyiniz.

 

 

 • Çalışanların malzemeleri korumaları için uygun önlemler alınıyor mu? Tüketilen ve bozulan malzemenin temini için ne tür önlemler alınmaktadır. Açıklayınız.

 

 

 • Bulunduğunuz birimde performans değerlendirme kim ve kimler tarafından, ne sıklıkta yapılmakta olduğunu ve kime bildirildiğini açıklayınız.

 

 

10.Yararlandığınız kaynaktan yazınız.

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here