Hemşirelikte Yönetim Vize ve Final Sınavı Soruları

4529
Google Adsense

Hemşirelikte Yönetim Final Sınavı Soruları

Hemşirelikte yönetim dersine ait 8 tane klasik soru, 10 tane test sorusu, 6 eşleştirme, 10 tane doğru yanlış ve 10 tane boşluk doldurma soruları bulunmaktadır.

1. İyi bir planlamada olması gereken özellikler nelerdir ?

– Anlaşılabilir, açık ve net, gerçekleştirilebilir bir amaca yönelik olmalıdır

Google Adsense

– Finansal açıdan uygulanabilir olmalıdır

– Eldeki kaynakları kullanma olanağı vermelidir

– Uygulayıcılar tarafından desteklenmelidir

– Kabul edilebilir bir süreyi kapsamalıdır

 

2. Sağlık kurumlarında yer alan “Hasta Güvenliği Uygulama” hedefleri nelerdir yazınız. 

– Hizmet sunumu sırasında hata oluşmasını engelleyecek

– Hatalar nedeniyle hastayı olası zararlardan koruyacak

– Hatalar hastaya ulaşmadan önce yakalanmasını ve düzeltilmesini sağlayacak

 

3. Sağlık kurumlarında “İlaç Güvenliği”ne yönelik hasta güvenliği uygulamalarında yer alan girişimleri yazınız. 

– Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından teslim alınmalıdır.

– Teslim alınan ilaçların miat kontrolü yapılmalı,

– İlaçlar, kapalı kaplarda ve kişiye özel olarak hazırlanmalı

– Kaplarda hastaların kimlik tanımlayıcı bilgileri bulunmalıdır

– Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı, kaşelenmeli ve imzalanmalı

– Hemşire hekimin tedavi planını hemşire gözlem formuna kaydetmelidir

– İlaçlar hastaya hemşire tarafından uygulanmalı

– İlaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır

 

4.Sağlık Kurumlarında “Çalışan Güvenliği ”ne yönelik  uygulamalar nelerdir yazınız. 

– Çalışan güvenliği komitesinin kurulması

– Çalışan güvenliği programının hazırlanması

– Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması

– Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması

– Beyaz kod uygulamasına geçilmesi

 

5.Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri nelerdir ?

– Müşteri Odaklılık

– Çalışanların Katılımı

– Liderlik

– Proses Yaklaşımı

– Sürekli iyileştirme

– Yönetimde Sistem Yaklaşımı

 

6.İnsan Kaynakları Yönetimi’nin uygulama alanlarını yazınız.

– Uygun elemanların seçilerek örgüt  kültürüne alıştırılması

– İş görenlerin motivasyonu

– Performans değerlendirmesi

– Çalışanların eğitimi ve geliştirilmesi

– İnsan kaynakları planlaması

–  İş güvenliği ve işgörenin sağlığı

 

7. ”Performans Değerlemenin” yararları nelerdir ?

– Kişiyi kendi çalışmaları hakkında bilgilendirir.

– Çalışanların kendilerini tanımlamalarına ve eksikliklerini gidermelerine yardımcı olur.

– Çalışanların hedeflerine ne kadar ulaştıkları kontrol edilmiş olur

– Bir bütün olarak kurumun etkinliğinin belirlenmesini sağlar

– Ücret yönetimi ve ücret ayarlamalarında yardımcı olacak veriler sağlar

– Performans değerlemenin sonuçları, kişiyi yeni atılımlar ve yeni arayışlar içine hazırlar

– Performans değerlemenin önemli bir yararı da işten ayrılacak kişilerin belirlenmesine katkısıdır

 

8.Klasik Yaklaşımlar Kuramı içerisinde yer alan “Z Kuramı”na göre yönetimin etkinlik ve verimliğini artırmak için dikkate alınması gereken özellikler nelerdir ?

– İşgörenler uzun süreli istihdam edilmelidir

– işgörenler, doğrudan ya da dolaylı, kendilerini ilgilendiren kararlara katılmalıdır

– işgörenler, bireysel sorumluluk almalıdır; işgörenler seyrek değerlendirilmeli ve yavaş yükseltilmelidir

– işgörenler işlerinde orta düzeyde uzmanlaşmalıdır

– işgörenlerle ilişkiler, örgüt içinde kesintisiz, örgüt dışında ise ailece kesintili sürdürülmelidir.

 

9.Performans değerlemede yapılan hatalar ve alınacak önlemlerle ilgili aşağıdaki kavramları uygun tanımları ile eşleştiriniz.

a) Tam Nesnel Olamama Değerlemeyi yapan yönetici, kişinin yaptığı birçok görevle ilgili çalışmaları değil de, tek bir görevi ve onunla ilgili standardı ele almasıdır

(    C    )

b) Halo etkisi Değerleyiciler, işgörenleri ölçeğin ortasında veya ortalamasına yakın noktada değerlendirirler

(   D     )

c) Tek Yönlü Ölçüm Hatası İş performansıyla da ilgili olmayan tutum, bağlılık ve kişilik gibi yaygın olarak kullanılan faktörlerin nesnel ve sağlıklı bir şekilde ölçülememesidir (     A    )
d) Ortalama Eğilimi Değerleyiciler, kısa bir süre içerisinde çok sayıda işgöreni değerliyorlarsa, ister istemez kişileri birbirleri ile karşılaştırarak değerleme yoluna giderler (    E    )
e) Kontrast Hataları Çalışanın, belirli bir özelliği ve/veya belirli bir konudaki başarısı nedeniyle, genel olarak ‘olumlu’ değerlendirilmesidir (   B   )

 

B.Aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz. (20p)

1. Aşağıdaki organizasyon ilkelerden hangisi “Organizasyonlarda yetki göçerilmesini takiben, bireylerin yetki sınırları içine giren kararları üst düzeylere yansıtmadan kendi kendilerine almaları ile ilgilidir” ?

a) Ayrıklık İlkesi

b) Yetki Düzeyi İlkesi

c) Kumanda Birliği İlkesi

d) Yetki Devri İlkesi

e) Yetki ve Sorumluluk Denkliği İlkesi

 

2. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde olay raporlama faaliyetinin uygulanması ile ilgili olamaz?

a) Hastaneler için önemli bir bilgi kaynağıdır.

b) İşgörenin eksik yanlarının görülmesi, güçlü yanlarının farkına varılması, yaratıcılığının geliştirilmesini sağlar.

c) Performansı yüksek bir örgüt ortaya çıkararak hasta için daha iyi hizmet sunar.

d) Kişilerin yaşadığı hata ve istenmeyen olaylar konusundaki deneyimlerinden organizasyonun tümünün öğrenebilmesini sağlar.

e)Hatalardan öğrenme ve güvenliği geliştirmek için kişilerin cezalandırılması önemlidir.

3. Aşağıdaki girişimlerden hangisi “Güvenli Cerrahiye” yönelik hasta güvenliği uygulamalar içerisinde yer almaz?

a) Tüm cerrahi işlemlerde, klinikte doğru bölge ve taraf işaretleme süreci hekim tarafından gerçekleştirilmeli ve işlem hastaya da doğrulatılmalıdır.

b) Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin “Klinikten Ayrılmadan Önce” bölümü kontrol edilmelidir.

c) Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi; anestezi verilmeden önce, ameliyat kesisinden önce ve hasta ameliyathaneden çıkmadan önce uygulanmalıdır.

d) Cerrahi hataları engellemek için hastanın ameliyat olacağı yer hemşire tarafından işaretlenmesi gereklidir.

e) Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi hasta dosyasında saklanmalıdır.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi “Engellilere Yönelik Hizmetler” ile ilgili hasta güvenliği uygulamaları içerisinde yer almaz?

a) Tüm hizmetlerde öncelikli kayıt yaptırabilir.

b) Poliklinik alanlarında öncelikli oturabilir.

c) Öncelikli muayeneleri sağlanır.

d) Hasta odaları ve tuvaletleri normal hasta odası standartlarında olabilir.

e) Sağlık çalışanının eğitimi önemlidir.

 

5. Hastanelerde yer alan “Acil Kod Uygulamaları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Beyaz Kod bebek kaçırmaya yönelik acil kod uygulamasıdır.

b) Mavi kod ekibi en geç üç dakika içerisinde olay yerine ulaşmalıdır.

c) Pembe Kod çalışan güvenliğine yönelik bir uygulamadır.

d) Tüm kod uygulamalarında aynı ekip yer alır.

e) Sadece Mavi Kod uygulamasına yönelik tatbikat yapılması yeterlidir.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimi’nin sağladığı dış yararlar ile ilgilidir?

a) Yönetimin etkinliğini artırır.

b) Standardizasyon, tutarlılık ve sistematikleşme sağlar.

c) Daha iyi bir dokümantasyon sağlar.

d) Maliyeti azaltır.

e) Müşteri memnuniyetini sağlar.

 

7. Aşağıdaki İnsan kaynakları Yönetimi ile ilgili ilkelerden hangisi “İşgörenin fiziksel ve düşünsel gücünden en yüksek düzeyde yararlanmayı ve elde edilen verimli çalışma temposunu sürekli kılmayı” amaçlar.

a) Verimlilik İlkesi

b) İnsancıl Davranış İlkesi

c) Eşitlik İlkesi

d) Güvence İlkesi

e) Açıklık İlkesi

 

8.Aşağıdaki iş analizinde kullanılan yöntemlerden hangisi “İşleri gereği fabrikadan veya ofisten uzun süreler ile dışarıda kalmak zorunda olan kişilerden görevleri hakkında bilgi alınıp derlenmesi” ile ilgilidir?

a) İş analizi anketi

b) Gözlem

c) Görüşme

d) Çalışma jurnali

e) Video kullanımı

 

9. Aşağıdakilerden hangisi “Klasik Yaklaşımlar Kuramı” içerisinde yer almamaktadır?

a) Özellikler Kuramı

b) X Kuramı

c) Y Kuramı

d) Z Kuramı

e)Likert’in Sistem 1-4 Kuramı

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Davranışsal Liderlik Kuramı’na göre liderin örgütlerde amaçlara ulaşmak için nasıl davrandığını belirtmeye yönelik iki faktörle ilgili dereceleri gösteren 9 bölüme ayrılmış ve matriks bir yapı elde edilmiştir?

a) Michigan Üniversitesi Çalışmaları

b) Ohio Üniversitesi Çalışmaları

c) Blake ve Mouton Yönetim Diyagramı

d) Sistem 1-4 Kuramı

e) Redd’in Üç Boyutlu (3-D) Liderlik Modeli

 

Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (20p)

 1. YÜRÜTME bir yöneticinin sorumlu olduğu birime verilen görevlerin yapılması için kendisine bağlı kişileri ve araçları çalıştırmasını sağlayan bir faaliyettir.
 2. GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ; hastanelerde meydana gelen olaylardan ders çıkartmak ve benzer olayların bir daha yaşanmasını engellemek amacıyla oluşturulan bir sistemdir.
 3. KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN çalışma ortamındaki risklere ve tehlikelere karşı çalışan tarafından kullanılan giysi, araç ve malzemelerdir.
 4. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ; müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim felsefesidir.
 5. İŞ PROFİLİ iş tanımlarına bağlı olarak görevi yürüten/yürütecek kişinin sahip olması gereken “asgari nitelikler – bilgi, beceri, yetenek, diğer kişilik özellikleri”dir.
 6. İşe yeni alınan personele uygulanan oryantasyon programı iki kısma ayrılır: GENEL ORYANTASYON ve MESLEKİ ORYANTASYON
 7. KARİYER PLANLAMASI çalışanın sahip olduğu bilgi, beceri ve güdülerin geliştirilmesi ile çalışmakta olduğu organizasyon içindeki ilerleyişin somut olarak yükselmesinin planlanmasıdır.
 8. PERFORMANS DEĞERLENDİRME kurumda görevi ne olursa olsun bireylerin çalışmalarını, etkinliklerini, eksikliklerini, yeterliliklerini, fazlalıklarını, yetersizliklerini bir bütün olarak tüm yönleri ile gözden geçirilmesidir.
 9. Araç – Amaç Teorisi, lider davranışlarının, astların motivasyonu, tatmini ve performansı üzerindeki etkisini açıklar.
 10. GELENEKSEL Liderlik Yaklaşımı, geçmişle bugünü bağdaştırırken, DÖNÜŞÜMSEL Liderlik Yaklaşımı, bugün ile geleceği bağdaştırmaya çalışır.

 

 1. Aşağıda verilen açıklamaların hangilerinin doğru hangilerinin yanlış olduğunu belirtiniz. Doğru olanların yanına “D” yanlış olanların yanına ise “Y” harfini koyunuz. (10p)

(   D   ) Hasta güvenliğinde amaç, hasta ve yakınlarını, hastane çalışanlarını fiziki ve psikolojik olarak etkileyecek olumlu bir ortam yaratarak güvenliği sağlamaktır.

(  D  ) Hasta güvenliği konusu sağlık hizmetlerinde çalışan tüm personelin sahiplenmesi gereken bir konudur.

(   Y   ) İnsanlardan kaynaklanan hatalar sistem hatalarına göre daha büyük oranda sorun teşkil etmektedir.

(   D   ) Güvenlik raporlama sisteminin amacı, olay bildirimlerinde kişiye değil sisteme odaklanılmasını sağlamaktır.

(   Y   ) Mavi kod ekibinde bulunan hekimin sadece CPR eğitimi almış olması yeterlidir.

(   D   ) Ölçemediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz ve geliştiremezsiniz.

(   Y   ) Performans değerlemesi ile çalışanın sadece işteki verimliliği ölçülür.

(   Y   ) Ohio Üniversitesi Çalışmaları’na göre, bir lider ya görev merkezli ya da çalışan merkezli lider davranışını sergiler.

(   D   ) Redd’in Üç Boyutlu (3-D) Liderlik Modeli, Reddin, Ohio Üniversitesi çalışmalarına “etkililik” kavramını etkileyerek liderliği üç temel boyutta ele almıştır.

(   D   ) Fiedler’in Koşul Bağımlı Liderlik Modeli’ne göre; etkin liderlik, liderin davranışı ile “doğru” ortam bir araya gelirse mümkündür.

NOT: Hazırlanan Sınav Sorularının Hiç Bir Kişi Yada Kurumla İlgisi Bulunmamaktadır. Örnek Teşkil Etmesi Amacıyla Hazırlanmıştır.

Google Adsense

CEVAP VER

Lütfen yorum ekleyiniz!
Lütfen bu alana isminizi giriniz.